هوش تجاری

هوش تجاری

اطلاعات موجود در سيستم هاي عملياتي سازمان، قابليت استفاده جهت تصميمات استراتژيك را ندارند. اين اطلاعات مي‌بايست تغيير شكل يافته تا قابليت استفاده جهت تصميم‌گيري‌هاي استراتژيك را داشته باشند. عمليات انجام شده در ETL اطلاعات موجود در سيستم‌هاي عملياتي سازمان را استخراج مي‌كنند و آنها را به شكل و قالبي كه قابل استفاده در باشد، تبديل كرده و تغييرات لازم را بر روي آنها اعمال مي‌كنند. در صورتي كه اطلاعات به نحوه صحيحي استخراج نشده و يا عمليات cleansing به درستي بر روي آنها صورت نگيرد، زير ساخت سيستم دچار اختلال خواهد شد. تحت عمليات ETL اطلاعات از سيستم‌هاي عملياتي سازمان استخراج شده، به شكل قابل استفاده تبديل شده و در آن بارگذاري مي‌شوند. سیستم های هوش تجاری دارای اجزا و سامانه های مختلف هستند که در نهایت، خروجی هایی مبتنی بر KPIها تولید و به تصمیم گیرندگان ارائه می‌کند. برخی از ویژگیهای این نرم افزار به شرح ذیل است:

 سامانه ي هوش تجاري(Case Study) و ارائه مدل اولیه

  • داده ها
  • داشبوردینگ
  • فرم ساز پویا
  • طراحی روال کاری
  • گزارش ساز
  • معرفی استاندارد RDL
  • PENTAHO
  • MICRO STRATEGY BI